ตอบกลับไปยัง: บทความ เกี่ยวกับการศึกษาในอนาคต

หน้าแรก forums นักเขียน บทความ เกี่ยวกับการศึกษาในอนาคต ตอบกลับไปยัง: บทความ เกี่ยวกับการศึกษาในอนาคต

#9847

การจัดการศึกษาเมื่อเข้าสู่ AEC ในมุมมองของนักการศึกษาและนานาชาติ

ปี พ.ศ. 2558 ก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยนAEC มีการคาดหมายที่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น หลังมี AEC

เปิดประตูยกเลิกการกีดกัน มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและเงินทุน สามารถเดินทางได้ ไปแห่งไหนก็ตาม ทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้า
โดยมีข้อตกลง MRA ดังนี้

 1. การขึ้นทะเบียนวิชาชีพ เป็นไปตามข้อกำหนดปลายทาง
 2. ต้องปฏิบัติตามกฎของประเทศนั้นๆ

securedownload2_1

ความแตกต่าง

 1. มาตรฐานแต่ละวิชาชีพแตกต่างกัน เช่น ครูต้องมีใบวิชาชีพ เพราะคงเอกลักษณ์ทางวิชาชีพ ทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบ ตัวที่จะชี้ไปตามกลไกลการตลาด
 2. การผสมผสาน ระหว่างเอกลักษณ์ คุณสมบัติกับมาตรฐานขาดแคลนแรงงานชั้นล่าง คนจบสูงหางานยากขึ้น
 3. สภาพการเรียน ไม่ได้เรียนเพื่อเก็บคะแนน จัดเพื่อสร้างความรู้ แข่งขันต่อเวทีสังคม

 

การเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้น

 1. ผู้เรียน
 2. ผู้สอน การเคลื่อนย้ายในตลาดแรงงาน แต่ละประเทศมีจุดแต่แต่ละวิชาชีพแตกต่างกัน เช่น นวดแผนไทย
 3. คนจัดการศึกษา มีการเคลื่อนย้ายกรลงทุน ขยายการศึกษา

ถ้าเป็นไปได้อย่างอิสระ ก็จะเป็นเสรีทางการศึกษา

 

อุปสรรค์ นโยบายศูนย์กลางการศึกษาแต่คุณภาพไม่ดีพอ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็นศูนย์กลางได้บางเรื่อง

 1. เงื่อนไขการเปิดการศึกษาแต่ละประเทศแตกต่างกัน บางประเทศให้เปิดบางสาขา บางประเทศให้เปิดแต่ระดับสูง
 2. มาตรฐานวิชาชีพครูแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน
 3. การ ปิด เปิด ภาคเรียนไม่ตรงกัน
 4. การเชื่อมโยงเนื้อหา วิชา เกรด ที่ต้องปรับพื้นฐานความรู้
 5. การรับรองหลักสูตรตามเงื่อนไข

 

การปรับใช้ E- Leaning
เรื่องบางเรื่องสามารถเรียนรู้ได้โดยตนเอง การสอนด้วยสื่อ ค่อยเกิดจะช่วยลดอุปสรรค์ แต่ไม่สามารถทดแทนการเรียนแบบ Face To Face ได้

 1. เครือข่าย
 2. พฤติกรรมผู้สอน การวัดโดยใช้เทคโนโลยีประเมินผล
 3. ผู้เรียนใช้สื่อเพื่ออย่างอื่น ใช้อ่านเพียงบางเรื่อง ดังนั้น การเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้ ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน

การรักษามาตรฐานอาเซียน การเคารพระหว่างท้องถิ่น